KZ Ustka KZ Ustka KZ Ustka KZ Ustka KZ Ustka KZ Ustka
KZ USTKA
KZ Ustka - Strona Gwna KZ Ustak KZ Ustak KZ Ustak KZ Ustak KZ Ustak KZ Ustka - Kazania KZ Ustak KZ Ustak KZ Ustka - Linki KZ Ustak  
KZ USTKA Polish English
KZ Ustka
Wyznanie wiary
Prawo wewntrzne
Ustawa


KZ Ustka
USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r.
o stosunku Pastwa do Kocioa Zielonowitkowego w Rzeczpospolitej Polskiej

(Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 41, poz. 254)


  Rozdzia 1 - Przepisy oglne

Art. 1.

1. Ustawa okrela stosunek Pastwa do Kocioa Zielonowitkowego w Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej "Kocioem", oraz jego sytuacj prawn i majtkow.
2. W sprawach odnoszcych si do Kocioa, nie uregulowanych w ustawie, stosuje si powszechnie obowizujce przepisy prawa.
3. Wszelkie zmiany niniejszej ustawy wymagaj uprzedniej opinii Prezydium Naczelnej Rady Kocioa.

Art. 2.

Koci rzdzi si w swoich sprawach wasnym Prawem Wewntrznym, uchwalanym przez Synod Kocioa, swobodnie wykonuje wadz duchown i jurysdykcyjn i samodzielnie zarzdza swoimi sprawami.

Art. 3.

1. Koci jest niezaleny od jakiejkolwiek zagranicznej wadzy duchownej lub wieckiej.
2. Koci, jako cz skadowa wiatowego nurtu zielonowitkowego, jest czonkiem Europejskiego Stowarzyszenia Zielonowitkowego i wiatowego Stowarzyszenia Zielonowitkowych Zborw Boych oraz uczestniczy w wiatowej Konferencji Zielonowitkowej.
3. Wypeniajc swoje funkcje Koci wspdziaa z innymi kocioami i organizacjami religijnymi w kraju i za granic, moe nalee do krajowych organizacji midzykocielnych, a take midzynarodowych organizacji wyznaniowych i midzywyznaniowych.
4. Pastwo zapewnia Kocioowi, jego osobom prawnym i wyznawcom swobod utrzymywania stosunkw i komunikowania si z podmiotami, o ktrych mowa w ust.2 i 3, a take z innymi wsplnotami i instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granic.

  Rozdzia 2 - Osoby prawne Kocioa i ich organy

Art. 4.

1. Struktur i organizacj Kocioa okrela Prawo Wewntrzne.
2. Osobowo prawn posiadaj:
  1) Koci jako cao,
  2) okrgi,
  3) zbory,
  4) seminaria i szkoy teologiczne,
  5) duszpasterstwa,
  6) misje,
  7) wydawnictwa,
  8) kocielne studia radiowe i telewizyjne,
  9) orodki kocielne.
3. Organami osb prawnych wymienionych w ust. 2 s:
  1) dla Kocioa jako caoci:
    a) Synod Kocioa,
    b) Naczelna Rada Kocioa,
    c) Prezydium Naczelnej Rady Kocioa,
    d) Prezbiter Naczelny,
  2) dla okrgu: Prezbiter Okrgowy,
  3) dla zboru: Pastor,
  4) dla seminarium i szkoy teologicznej: Rektor,
  5) dla osb prawnych wymienionych w ust.2 pkt 5-9: Dyrektor.
4. W sprawach majtkowych Koci jako cao reprezentuje Prezydium Naczelnej Rady Kocioa. Do skadania owiadcze woli s uprawnieni: Prezbiter Naczelny, jego Zastpca lub Czonek Prezydium.
5. Zmiana nazwy grup osb prawnych, o ktrych mowa w ust.2 pkt 2-9, moe by dokonana przepisami wewntrznymi Kocioa. Zmiany te, na wniosek Naczelnej Rady Kocioa, Minister Spraw Wewntrznych i Administracji ogasza w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 5.

Inne jednostki organizacyjne Kocioa mog, na wniosek Naczelnej Rady Kocioa, uzyska osobowo prawn w drodze rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji.

Art. 6.

1. Kocielne jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w art.4 ust.2 pkt 2-9, nabywaj osobowo prawn z chwil powiadomienia waciwego organu przez wadz kocieln.
2. Waciwym organem jest:
  1) dla osb prawnych wymienionych w art.4 ust.2 pkt 2 i 4-9 - Minister Spraw Wewntrznych i Administracji,
  2) dla zborw - wojewoda.
3. Powiadomienie powinno zawiera nazw kocielnej osoby prawnej, jej organw, siedzib, a w odniesieniu do okrgw i zborw - take ich zasig terytorialny.
4. Waciwa wadza kocielna powiadamia niezwocznie organ wymieniony w ust.2, o:
  1) zmianach dotyczcych nazwy i siedziby kocielnej osoby prawnej oraz o zmianie jej granic,
  2) poczeniu, podziale i zniesieniu kocielnych osb prawnych.
5. Odpis powiadomienia, o ktrym mowa w ust.3 i 4, z umieszczonym na nim potwierdzeniem jego przyjcia, jest dowodem uzyskania osobowoci prawnej.
6. O powoaniu i odwoaniu osoby sprawujcej funkcje organu osoby prawnej wadza kocielna powiadamia waciwy organ administracji rzdowej. Powiadomienie obejmuje imi i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania danej osoby.

Art. 7.

Jednostki organizacyjne nie posiadajce osobowoci prawnej dziaaj w ramach tych kocielnych osb prawnych, ktre je powoay lub wskazanych uchwa Naczelnej Rady Kocioa.

Art. 8.

Kocielna osoba prawna nie odpowiada za zobowizania innej kocielnej osoby prawnej.

Art. 9.

Wydawnictwa kocielne, zakady wytwrcze, usugowe i handlowe, zakady charytatywno-opiekucze, szkoy, placwki owiatowo-wychowawcze oraz opiekuczo-wychowawcze nie posiadajce osobowoci prawnej dziaaj w ramach kocielnych osb prawnych, ktre je powoay lub wskazanych uchwa Naczelnej Rady Kocioa.

Art. 10.

Przed utworzeniem jednostki organizacyjnej Kocioa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Naczelna Rada Kocioa zasiga opinii Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji. Niezgoszenie zastrzee w terminie 60 dni od daty powiadomienia uwaa si za wyraenie zgody.

  Rozdzia 3 - Dziaalno Kocioa

Art. 11.

1. Koci swobodnie organizuje i sprawuje kult publiczny.
2. Organizowanie imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczestwa ruchu drogowego, z waciwymi organami administracji rzdowej bd organami samorzdu terytorialnego.
3. Przepisu ust.2 nie stosuje si do konduktw pogrzebowych odbywajcych si stosownie do miejscowego zwyczaju.
4. Religijne uroczystoci pogrzebowe i naboestwa za zmarych mog by sprawowane na cmentarzach komunalnych przy zachowaniu obowizujcych przepisw porzdkowych.

Art. 12.

1. Wierni Kocioa maj prawo do zwolnie od pracy i nauki na czas obejmujcy nastpujce wita religijne nie bdce dniami ustawowo wolnymi od pracy:
  1) Wielki Pitek,
  2) Wniebowstpienie Paskie,
  3) drugi dzie Pidziesitnicy.
2. Zwolnienie od pracy lub nauki, w odniesieniu do wit religijnych, o ktrych mowa w ust.1, nastpuje na zasadach okrelonych w powszechnie obowizujcych przepisach prawa.

Art. 13.

1. Koci prowadzi konfesyjne nauczanie religii w szkoach publicznych na zasadach i w trybie przewidzianych w odrbnych przepisach.
2. Oceny z religii wystawiane w punktach katechetycznych s umieszczane na wiadectwach wydawanych przez szkoy publiczne.

Art. 14.

1. Kocielne osoby prawne maj prawo zakada i prowadzi szkoy oraz inne placwki owiatowo-wychowawcze i opiekuczo-wychowawcze na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. Maj one charakter wyznaniowy i podlegaj wadzy kocielnej.
2. Do nauczycieli, wychowawcw i pracownikw zatrudnionych w szkoach i innych placwkach owiatowo-wychowawczych i opiekuczo-wychowawczych, a take seminariach duchownych i instytutach misyjnych prowadzonych przez Koci stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce uprawnie nauczycieli, wychowawcw i pracownikw zatrudnionych w szkoach i placwkach publicznych.
3. Uczcym si w szkoach wymienionych w ust.1 i 2 przysuguj wiadczenia publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.

Art. 15.

1. Koci ma prawo do zakadania i prowadzenia seminariw teologicznych i instytutw misyjnych, w ktrych ksztaci wedug wasnego programu kandydatw na duchownych oraz osoby wieckie przygotowujce si do realizacji misji Kocioa.
2. Warszawskie Seminarium Teologiczne jest wysz szko teologiczn uprawnion do nadawania absolwentom tytuu zawodowego licencjata teologii. Tytu ten jest rwnowany z tytuem zawodowym licencjata nadawanym przez pastwowe szkoy wysze.

Art. 16.

1. Koci ma prawo do zakadania i prowadzenia szk wyszych. Status prawny tych szk, a take tryb i zakres uznawania przez Pastwo stopni i tytuw nadawanych przez te szkoy reguluj umowy midzy Ministrem Edukacji Narodowej a Naczeln Rad Kocioa.
2. Studentom szk, o ktrych mowa w ust.1 oraz w art.15 ust.2, przysuguj wiadczenia publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego transportu zbiorowego na rwni ze studentami pastwowych szk wyszych.
3. Osobom pozostajcym w stosunku pracy w szkoach, o ktrych mowa w ust.1 oraz w art.15 ust.2, przysuguj na rwni z odpowiednimi pracownikami pastwowych szk wyszych wiadczenia:
  1) publicznych zakadw opieki zdrowotnej,
  2) ubezpieczenia spoecznego oraz
  3) zaopatrzenia emerytalnego pracownikw i ich rodzin.
Nauczycielom przysuguj ponadto ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego transportu zbiorowego na rwni z nauczycielami akademickimi.
4. Porcza si Kocioowi prawo do ksztacenia kadr duchownych w Chrzecijaskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w zakresie teologii zielonowitkowej.

Art. 17.

1. Studenci teologii otrzymuj na czas studiw odroczenie odbywania zasadniczej suby wojskowej, w razie za ogoszenia mobilizacji i w czasie wojny mog by przeznaczeni, stosownie do potrzeb si zbrojnych, do suby sanitarnej lub suby w obronie cywilnej.
2. Nie powouje si absolwentw studiw, o ktrych mowa w ust.1, do odbywania przeszkolenia wojskowego w okresie przygotowa do ordynacji w cigu dwch lat od zakoczenia studiw.
3. Ordynowani duchowni s przenoszeni do rezerwy i nie odbywaj wicze wojskowych w czasie pokoju. W razie ogoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny mog by oni powoani jedynie do penienia funkcji kapelanw wojskowych.
4. W razie ogoszenia mobilizacji i w czasie wojny waciwe organy wojskowe, w porozumieniu z Naczeln Rad Kocioa, zapewni pozostawienie do duszpasterskiej obsugi ludnoci niezbdnej liczby duchownych spord tych, ktrzy podlegaj mobilizacji.

Art. 18.

1. onierzom penicym czynn sub wojskow zapewnia si moliwo uczestniczenia - poza terenem jednostek wojskowych - w naboestwach i czynnociach religijnych w niedziele i w dni witeczne Kocioa, jeeli w miejscowoci stacjonowania jednostki wojskowej lub w jej pobliu znajduje si zbr i jeeli nie koliduje to z wanymi obowizkami subowymi.
2. Opiek duszpastersk na terenie jednostek wojskowych dla onierzy, o ktrych mowa w ust.1, zapewniaj duchowni Kocioa w terminach uzgodnionych z dowdcami jednostek.  3. Duchownych, o ktrych mowa w ust. 2, wyznacza Naczelna Rada Kocioa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

Art. 19.

1. Wiernym przebywajcym w szpitalach, prewentoriach i sanatoriach, w zakadach wychowawczo-opiekuczych, poprawczych i karnych oraz osobom tymczasowo aresztowanym zapewnia si prawo do wykonywania praktyk religijnych oraz korzystania z posug religijnych.
2. Przepis ust.1 stosuje si rwnie do dzieci i modziey korzystajcych ze zorganizowanych form wypoczynku.
3. W celu realizacji uprawnie, o ktrych mowa w ust.1 i 2, kierownicy waciwych zakadw zapewniaj duchownym swobodny dostp do tych osb.
4. Naboestwa dla osb, o ktrych mowa w ust. 1, odbywaj si w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach udostpnianych na ten cel przez kierownikw waciwych instytucji prowadzonych przez administracj rzdow lub samorzdow.
5. Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Opieki Spoecznej w porozumieniu z Naczeln Rad Kocioa okrel, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady organizowania nauczania kocielnego, naboestw i wykonywania innych praktyk religijnych waciwych dla wyznania zielonowitkowego dzieciom i modziey przebywajcym w zakadach opiekuczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystajcym z zorganizowanego odpoczynku.

Art. 20.

1. Organizacjami zielonowitkowymi w rozumieniu ustawy s organizacje zaoone za aprobat wadzy kocielnej, ktra zatwierdza im opiekuna kocielnego. Dziaaj one w cznoci z wadzami Kocioa.
2. Organizacje zielonowitkowe mog mie na celu w szczeglnoci zgodn z nauk Kocioa dziaalno spoeczno-kulturaln, owiatowo-wychowawcz i charytatywno-opiekucz.
3. Do organizacji zielonowitkowych stosuje si przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym e:
  1) wadzy kocielnej przysuguje prawo cofnicia aprobaty, o ktrej mowa w ust.1,
  2) wystpienie do sdu z wnioskiem o rozwizanie stowarzyszenia wymaga opinii wadzy kocielnej,
  3) w przypadku likwidacji organizacji zielonowitkowej do jej majtku stosuje si odpowiednio przepisy Prawa Wewntrznego Kocioa.

Art. 21.

Kocielne osoby prawne maj prawo prowadzenia waciwej dla kadej z nich dziaalnoci charytatywno-opiekuczej.

Art. 22.

1. Kocielne osoby prawne mog realizowa inwestycje sakralne i kocielne.
2. Zbory maj prawo posiadania cmentarzy grzebalnych, poszerzania ich, zakadania i zarzdzania nimi.
3. Na wniosek kocielnej osoby prawnej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj take inwestycje sakralne i kocielne oraz zielonowitkowe cmentarze wyznaniowe.

Art. 23.

Grunty stanowice wasno Skarbu Pastwa lub wasno gminy, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na potrzeby Kocioa, na wniosek kocielnych osb prawnych mog by im oddawane w wieczyste uytkowanie lub sprzedawane.

Art. 24.

Nie pobiera si opat za uytkowanie wieczyste gruntw oddanych na potrzeby zakadw charytatywno-opiekuczych i punktw katechetycznych.

Art. 25.

1. Koci ma prawo emitowania w publicznych rodkach masowego przekazu naboestw oraz swoich programw religijno-moralnych, spoecznych i kulturalnych.
2. Sposb realizacji uprawnie, o ktrych mowa w ust. 1, okrela porozumienie midzy Naczeln Rad Kocioa a waciw jednostk publicznej radiofonii i telewizji.
3. Koci moe zakada wasne stacje radiowe i telewizyjne. Rozpowszechnianie programw radiowych i telewizyjnych wymaga uzyskania koncesji na zasadach okrelonych w powszechnie obowizujcych przepisach prawa.

Art. 26.

Osoby prawne Kocioa maj prawo zakadania i prowadzenia wasnych archiww, muzew i zbiorw bibliotecznych.

Art. 27.

Instytucje pastwowe, samorzdowe i kocielne wspdziaaj w ochronie, konserwacji, udostpnianiu i upowszechnianiu zabytkw architektury kocielnej i sztuki sakralnej oraz ich dokumentacji, muzew, archiww i bibliotek bdcych wasnoci kocieln, a take dzie kultury i sztuki o motywach religijnych, stanowicych uwan cz dziedzictwa kultury.

  Rozdzia 4 - Sprawy majtkowe Kocioa

Art. 28.

Kocioowi i jego osobom prawnym przysuguje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw oraz swobodnego zarzdzania swoim majtkiem.

Art. 29.

1. Majtek i przychody kocielnych osb prawnych podlegaj oglnym przepisom podatkowym, z wyjtkami okrelonymi w ust.2-5.
2. Kocielne osoby prawne s zwolnione od opodatkowania podatkiem od nieruchomoci lub ich czci przeznaczonych na cele niemieszkalne, z wyjtkiem czci przeznaczonej na wykonywanie dziaalnoci gospodarczej.
3. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomoci obejmuje nieruchomoci lub ich czci przeznaczone na cele mieszkalne duchownych, jeeli:
  1) s one wpisane do rejestru zabytkw,
  2) su jako internaty przy szkoach i seminariach teologicznych, domy duchownych emerytw i wdw po nich,
  3) znajduj si w budynkach administracyjnych okrgw i Naczelnej Rady Kocioa.
4. Nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majtkowych przez kocielne osoby prawne w drodze czynnoci prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od opaty skarbowej, jeeli ich przedmiotem s:
  1) rzeczy i prawa nie przeznaczone do dziaalnoci gospodarczej,
  2) sprowadzane z zagranicy maszyny, urzdzenia i materiay poligraficzne oraz papier.
5. Darowizny na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz pochodzce od osb fizycznych s wyczone z podstawy opodatkowania darczycw podatkiem dochodowym, jeeli kocielna osoba prawna przedstawi darczycy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na t dziaalno.
6. Nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw majtkowych, o ktrych mowa w ust.4, jest zwolnione od opat sdowych, z wyczeniem opat kancelaryjnych.

Art. 30.

Wolne od opat celnych s przesyane z zagranicy dla Kocioa i jego osb prawnych dary:
  1) przeznaczone na cele kultowe, charytatywno-opiekucze i owiatowo-wychowawcze, z wyjtkiem wyrobw akcyzowych oraz samochodw osobowych,
  2) maszyny, urzdzenia i materiay poligraficzne oraz papier,

Art. 31.

1. Kocielne osoby prawne maj prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz, naukow, owiatow-wychowawcz oraz na utrzymanie duchownych i ich rodzin, a take komisji dziaajcych przy tych kocielnych osobach prawnych.
2. Zbirki wymienione w ust. 1 nie wymagaj zezwolenia, jeeli odbywaj si w obrbie terenw kocielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznociach zwyczajowo przyjtych, w sposb tradycyjnie ustalony.

Art. 32.

1. Kocielne osoby prawne mog zakada fundacje. Do fundacji tych stosuje si oglnie obowizujce przepisy o fundacjach ze zmianami wynikajcymi z przepisw ust.2-5.
2. Niezalenie od nadzoru pastwowego, nadzr nad dziaalnoci fundacji sprawuje kocielna osoba prawna bdca fundatorem lub wskazana w statucie fundacji.
3. W razie stwierdzenia nieprawidowoci w zarzdzaniu fundacj, waciwy organ zwraca si do kocielnej osoby prawnej sprawujcej nadzr nad fundacj, wyznaczajc termin nie krtszy ni 3 miesice na spowodowanie usunicia nieprawidowoci. Po bezskutecznym upywie tego terminu mona zastosowa rodki okrelone w przepisach o fundacjach.
4. W razie koniecznoci poddania fundacji zarzdowi przymusowemu, w myl przepisw o fundacjach, zarzd ten bdzie sprawowaa kocielna osoba prawna wyznaczona przez Naczeln Rad Kocioa.
5. Jeeli statut fundacji nie stanowi inaczej, w razie jej likwidacji, o przeznaczeniu jej majtku zadecyduje Naczelna Rada Kocioa.

Art. 33.

W razie zniesienia kocielnej osoby prawnej, jej majtek przechodzi na wasno Kocioa jako caoci.

Art. 34.

Niezalenie od ustawowego ubezpieczenia duchownych, kocielne osoby prawne mog prowadzi wewntrzn dziaalno ubezpieczeniow na rzecz duchownych i ich rodzin, ktra w rozumieniu ustawy nie jest dziaalnoci gospodarcz.

  Rozdzia 5 - Przepisy przejciowe i kocowe

Art. 35.

1. Nieruchomoci lub ich czci pozostajce w dniu wejcia w ycie ustawy we wadaniu Kocioa i jego osb prawnych staj si z mocy prawa ich wasnoci, o ile nie narusza to praw niepastwowych i niesamorzdowych osb trzecich i jeeli stanowiy wasno Zjednoczonego Kocioa Ewangelicznego.
2. Stwierdzenie przejcia wasnoci nieruchomoci lub ich czci, o ktrych mowa w ust.1, nastpuje w drodze decyzji wojewody.
3. Nabycie wasnoci nieruchomoci lub ich czci na podstawie ust.1 oraz wpis prawa wasnoci w ksidze wieczystej s wolne od podatkw i opat, z wyjtkiem opat kancelaryjnych.

Art. 36.


1. Na wniosek kocielnych osb prawnych wojewoda lub inny organ wykonujcy w imieniu Skarbu Pastwa prawa wynikajce z wasnoci nieruchomoci albo organy gmin w zakresie swoich waciwoci - mog nieodpatnie przekaza Kocioowi lub jego osobom prawnym wasno nieruchomoci lub ich czci:
  1) jeeli s one niezbdne do sprawowania kultu religijnego lub dziaalnoci kocielnych osb prawnych w zakresie charytatywno-opiekuczym lub owiatowo-wychowawczym,
  2) w celu utworzenia lub powikszenia gospodarstwa rolnego zborw dziaajcych na Ziemiach Zachodnich i Pnocnych o powierzchni do 15 ha uytkw rolnych cznie dla jednego zboru.
2. Przepis art.35 ust.3 stosuje si odpowiednio.
3. Wnioski, o ktrych mowa w ust.1, mog by skadane w terminie 2 lat od dnia wejcia w ycie ustawy.

Art. 37.

1. Kocielne osoby prawne istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy pozostaj osobami prawnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Wykaz kocielnych osb prawnych istniejcych w dniu wejcia w ycie ustawy okrela zacznik do ustawy.

Art. 38.

Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.Pastwa, ktre nas odwiedziy:

                                          Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Asia/Pacific Region, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Belize, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Europe, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakstan, Kenya, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Moldova, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, Netherlands Antilles, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Taiwan, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Venezuela, Vietnam                                              

Odwiedzin: 589077
Ogldajcych stron: 1
 
© 2006-2018 KZ Ustka | Nasza strona korzysta z plikw cookies. Dowiedz si wicej